Home
Facebook Twitter

ANBI Diaconie

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften van de 

- Diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen

 A. Algemene gegevens:  
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Biddinghuizen
Telefoonnummer (scriba): 0321-333535
RSIN/Fiscaal nummer: 824126397
KvK nummer: 76353737
Website adres:  www.pgbiddinghuizen.nl
E-mail: diaconie@pgbiddinghuizen.nl
Adres: Akkerhof 3
Postcode: 8256BK
Plaats: Biddinghuizen
Postadres:   De Repel 9
Postcode: 8256 EV
Plaats Biddinghuizen
              
De Protestantsestantse Gemeente te Biddinghuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.


De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Biddinghuizen.

 B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeventien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt zeven leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
Betrokken in Gods toeweiding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website www.pgbiddinghuizen.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.
Het gedeelte over het College van Kerkrentmeesters vindt u in hoofdstuk 3.1 en het gedeelte over de Diaconie vindt u in hoofdstuk 3.2

Beleidsplan PG Biddinghuizen 2022-2026

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.Baten en Lasten
Baten en Lasten      
       
  Begroting Rekening Rekening
  2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €         50 €         30 €        12
Bijdragen van leden en anderen €    2.200 €    4.761 €   3.583
Door te zenden collecten en giften €  19.475 €  20.480 € 21.324
Totaal baten A €  21.725 €  25.271 € 24.919
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €          0 €          4 €         5
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €       790 €       761 €      753
Kosten beheer, ministratie en archief €       220 €       188 €      522
Rentelasten/bankkosten €       365 €       257 €      332
Diaconaal werk plaatselijk   €    1.350  €   3.037 €   1.558
Afdrachten door te zenden collecten en giften €   19.475 €  20.480 €  21.324
Totaal lasten A €   22.200 €  24.727 €  24.493
       
Operationeel resultaat (A) €       -475 €       544 €      425
       
Incidentele baten en lasten      
incidentele baten €           0 €          0 €           0
incidentele lasten €           0 €          0 €           0
Incidentele baten en lasten €           0 €          0 €           0
       
Resultaat verslagjaar (A+B) €       -475 €       544 €       425
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves €           0 €   1.606   €      609
Onttrekkingen bestemmingsfondsen €           0 €           0 €           0
Toevoegingen bestemmingsreserves €           0 €   -1.362 €      -910
Toevoegingen bestemmingsfondsen €           0 €           0 €           0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €           0 €       243 €     -301
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) €      -475 €       787 €       124
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat