Home
Facebook Twitter

ANBI Protestantse Gemeente

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften van de 

- Protestantse Gemeente Biddinghuizen

  A. Algemene gegevens:
Naam ANBI (kerkelijke gemeente): Protestantse Gemeente Biddinghuizen
RSIN/Fiscaal nummer: 814627808
KvK nummer: 76352838
Website adres www.pgbiddinghuizen.nl
E-mail: scriba@pgbiddinghuizen.nl
Adres: Akkerhof 3
Postcode: 8256BK
Plaats : Biddinghuizen
Postadres: De Repel 9
Postcode: 8256 EV
Plaats: Biddinghuizen

De Protestantse gemeente te Biddinghuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Biddinghuizen.

 B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
 C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website www.pgbiddinghuizen.nl vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente.

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
                                                                                                                                       
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
Baten en Lasten      
  begroting rekening rekening
  2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken     21.500    28.418    13.740
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          820         651         820
Bijdragen van leden en anderen   116.500   134.181  129.333
Door te zenden collecten en giften       2.000      1.493      1.659
Totaal baten A   140.820  164.743  145.552
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijving     25.500   22.688    23.565
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen       2.500     5.585      1.312
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.     25.000   22.826    25.185
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat     44.500   68.244  103.950
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten       8.500     5.754     8.994
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen       9.000     8.641     9.039
Salarissen en vergoedingen       1.500     2.471     1.568
Kosten beheer, administratie en archief       7.000     6.497     6.892
Rentelasten/bankkosten       2.500     3.264     4.013
Afdrachten door te zenden collecten en giften       2.000     1.493     1.659
Totaal lasten A   128.000 147.463 186.177
       
Operationeel resultaat (A)     12.820   17.280  -40.625
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten    46.500  107.077   75.198
Incidentele lasten         -      -2.766
Incidentele baten en lasten (B)    46.500  107.077   72.432
       
Resultaat verslagjaar (A+B)     59.320  124.357   31.807
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves       -       -     3.950
Onttrekkingen bestemmingsfondsen       -      -          67
Toevoegingen bestemmingsreserves       -  -56.000  -25.031
Toevoegingen bestemmingsfondsen       -       -879     -1.219
Totaal motaties bestemmingsreserves/-fondsen (c)       -   -56.879   -22.233
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)     59.320    67.478     9.574
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat