Home
Facebook Twitter

Diaconie

Diaconaat is dienst aan de naaste.
Dit is een opdracht die iedere christen aangaat en in veel opzichten zal deze dienstverlening niet los gezien kunnen worden van pastoraat.
Diakenen hebben als taak in het bijzonder bezig te zijn met praktische dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe en  het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.

Werkgroep Diaconie
De werkgroep Diaconie wordt gevormd door de diakenen, de diaconale medewerkers en de diaken van de werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).  Zij worden benoemd door de kerkenraad.

Diaken zijn = omzien naar elkaar
Als je het zo bekijkt, zijn wij allemaal diaken, want wij hebben allemaal wel ergens iemand voor wie wij ons (een beetje) verantwoordelijk voelen. De buurvrouw die ziek is, de oudere in de buurt die slecht ter been is..., een helpende hand is zo uitgestoken.
De taak van de diaconie van onze gemeente reikt verder dan de grenzen van de kerk:
niet alleen omzien naar kerkleden in nood, maar ook naar andere dorpsgenoten, voor zover zij een beroep (willen) doen op de diaconie.
De diaconie wil mensen in de knel, voor zover dat mogelijk is, een helpende hand bieden.
Soms is een luisterend oor al voldoende, soms zijn er letterlijk helpende handen nodig en soms kan er geholpen worden met een renteloze lening. Als er hulp wordt gevraagd, behandelt de diaconie de aanvraag zo discreet mogelijk. Slechts enkele mensen in de diaconie zijn op de hoogte van eventuele financiële hulp. En natuurlijk beloven de diakenen, bij hun indiensttreding, geheim te houden wat hen vertrouwelijk wordt verteld.

Voor hulpaanvragen kunt u zich richten tot de voorzitter van de diaconie.
diaconie@pgbiddinghuizen.nl

Taken van de diaconie
In de kerk behoort de verzorging van het Heilig Avondmaal tot de taak van de diakenen.
De diakenen helpen tijdens de kerkdienst bij het collecteren en zoeken een bestemming voor de diaconiecollecten.
Voor de diensten het voorbedenboek ophalen.
Samen met de KESA (kerk en samenleving van de Bonifatius Parochie) verzorgt de diaconie jaarlijks de kerstpakkettenactie voor mensen, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit kan zowel op financieel als emotioneel gebied zijn.
Daarbij wordt niet gekeken naar geloofsovertuiging, kerkgenootschap of kerkelijke betrokkenheid.
 
Verdere taken zijn:
Diaconale bloemengroet
Vanuit de gemeente wordt wekelijks een bloemengroet bezorgd bij een inwoner uit ons dorp ter bemoediging, als felicitatie of hartelijke groet. Hiervoor kunt u namen, met omschrijving van reden, doorgeven aan de contactpersoon.

Handige brigade
Kunt u door een onverwachte situatie klusjes in en om huis niet zelf doen en heeft u geen hulp, dan kunt u de klussendienst inschakelen. Zij kijken dan met u of er een oplossing is.

Kerktelefoon
Via de kerktelefoon kunt u de kerkdienst rechtstreeks beluisteren.
De diaconie kan u informatie verschaffen over nieuwe aansluitingen en de financiën.

Diaconale vakanties
Bent u door beperkingen niet in staat om zelfstandig op vakantie te gaan, dan kunt u samen met de contactpersoon bekijken wat voor mogelijkheden er wel zijn.

Vervoersdienst
Bent u niet in staat zelfstandig naar de kerk te komen, dan kunt u een beroep doen op de vervoersdienst. Ook bij slecht weer of gladheid.

Participatie inloophuis " De Kans"
Als diaconie willen wij het inloophuis met praktische hulp steunen.

Heeft u vragen aan ons, neem dan contact met ons op. Wij luisteren en waar nodig is, proberen wij te helpen. U kunt ons bereiken op diaconie@pgbiddinghuizen.nl

Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is NL34RABO0348110812
t.n.v. Protestantse Gemeente  Biddinghuizen  o.v.v. diaconie .

RSIN nummer 824126397:  diaconie van de protestantse gemeente Biddinghuizen.
 
Diakenen
Dhr Jan van Woerden voorzitter
Dhr Rob Timmerman Penningmeester
Dhr Emmie Wester secretaris
Dhr Jan Post voorzitter ZWO

Diaconale medewerkers:
Mevr Annelies Leendertse-Klompe
Mevr Miep van Hoof
Mevr Cora van Overloop

Notulistes:
Agnes Kluifhooft

Bloemengroet:
Mevr Toos Mocking
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat