Home
Facebook Twitter

Bestuurlijke structuur van de gemeente

De kerkenraad is het beslissende orgaan in de kerkelijke organisatie.
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van de gemeente. We onderscheiden de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken. Naast ambtsdragers kennen we ook taakdragers. Taakdragers ondersteunen de ambtsdragers in hun werk, maar maken geen deel uit van de kerkenraad.
Het te voeren beleid gebeurt aan de hand van het beleidsplan.
In de kerkenraad zijn alle werkgroepen vertegenwoordigd.
 
Het moderamen functioneert als dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereidt tevens de kerkenraadsvergaderingen voor.
 
De werkgroepen stellen naar aanleiding van het beleidsplan een werkplan op en dragen zorg voor de uitvoering daarvan. Ze brengen hiervan verslag uit aan de kerkenraad en in het najaar op de Gemeenteavond aan de gemeente.
 
Wilt u iets delen met moderamen of kerkenraad?
Iedere maand is er een inloopmoment waarop u welkom bent uw vragen, zorgen, ideeën, complimenten over ons kerkzijn, onze gemeente, te delen met een afvaardiging van het moderamen. Deze data staan vermeld in de Info-Wijzer en in de agenda op de website
Schriftelijk iets vertellen aan de kerkenraad kan ook. Lever dit aan bij de tweede scriba. In verband met voorbereiding op de vergaderingen ontvangen wij dit uiterlijk dinsdagavond voorafgaande aan een moderamenvergadering. Stukken die later worden aangeleverd, kunnen niet altijd mee naar de eerstvolgende kerkenraad.
Voor werkgroepen geldt dat vergadernotulen ook voor de kerkenraadsvergadering kunnen worden aangeleverd, echter ook uiterlijk op de dinsdagavond eraan voorafgaand.
 
Leden van de Kerkenraad:

Preses/ouderling:
Vacant

Predikant:
mw. ds. Margriet van de Bunt
E-mail: dominee@pgbiddinghuizen.nl

Moderamen:  
Ouderling preses: 
Vacant  
predikant:           
Mw. ds. Margriet van de Bunt
ouderling 1ste scriba:
Mw. Coby de Boer  E-mail: scribaat@pgbiddinghuizen.nl
ouderling 2de scriba:
Mw. Tineke Stuifzand E-mail: tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl
Vertegenwoordiging Diaconie: 
Vacant
ouderling voorzitter  College van Kerkrentmeesters:
Dhr. Wout Muilwijk (interim) E-mail: cvk@pgbiddinghuizen.nl

Ouderlingen Pastoraat:
Dhr. Dries van Dijk
Dhr. Wim Kapteijn
email: pastoraat@pgbiddinghuizen.nl

Jeugdouderlingen:  
Vacant
Ouderling Eredienst:
Mw. Aaltje Timmerman-Smit
email: werkgroeperedienst@pgbiddinghuizen.nl

Ouderling/ Kerkrentmeesters:
Dhr. Jan van Leeuwen
Dhr. Wout Muilwijk
email: cvk@pgbiddinghuizen.nl

Diakenen:
Dhr. Harm Tolsma (geen zitting in de kerkenraad, wel Diaken)
email: diaconie@pgbiddinghuizen.nl

ZWO diaken:
Dhr. Jan Post
email: zwo@pgbiddinghuizen.nl
 
 
 
 
 
 
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat